برگزاری دوره آموزشی بهداشت مواد غذایی در زندان داراب

در راستاي ارتقای سطح آگاهی پرسنل و به مناسبت هفته سلامت دوره آموزشی ایمنی و بهداشت مواد غذایی و اصول نگهداری آن با همکاری کارشناس شبکه بهداشت شهرستان در زندان داراب برگزار شد.
دراین جلسه درخصوص اهمیت بهداشت مواد غذایی ، اصول و روشهای نگهداری آنها ، استرلیزه و پاستوره ریزه کردن شیرها و ضدعفونی سبزیجات ، آب نوشیدنی و جلوگیری از مسمومیت ناشی از مصرف آب و مواد غذایی بیان شد.
در پایان گندم کار رئیس زندان نیز سخنانی در اهمیت برگزاری این دوره های آموزشی و رعایت بهداشت مواد غذایی و حفظ سلامت کارکنان بیان کرد.