حضور کارکنان زندان جهرم در پایگاه آتش نشانی این شهرستان جهت ابراز همدردی

حضور کارکنان زندان جهرم در پایگاه آتش نشانی این شهرستان جهت ابراز همدردی و بزرگداشت مقام شامخ شهدای آتش نشان از نگاه تصویر